Generalforsamling i Haveforeningen Bøgely
Søndag den 08.03.2020 Kl. 10.00 i Lunden Silkeborg
Med nedenstående dagsorden.

Dagsordenens punkt 1. – Velkomst
Formanden Børge Bak Thygesen bød velkommen til 50 fremmødte haveejere og rettede en særlig velkomst til Kirsten Secher, som er kredsformand i Kolonihaveforbundets Kreds Midtjylland. Der blev desuden rettet en særlig velkomst til tidligere politiinspektør i Silkeborg Villy Poulsen, som var inviteret af formanden ,som gæst.

Dagsordenens punkt 2. Valg af dirigent
Villy Poulsen havde givet tilsagn om, at påtage sig opgaven som dirigent, V.P. blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.Dirigenten gennemgik generalforsamlingens indvarsling, som han fandt var i fuld oversstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. Han konstaterede endvidere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Ingen i forsamlingen havde indvendinger herimod. Dirigenten forespurgte forsamlingen om alle var bekendt med dagsordenen, hvilket blev bekræftet.

Dagsordenens punkt 3. Valg af stemmetællere
Lars Birk Nielsen, Benny Mortensen og Renee Dohn Pedersen blev valgt som stemmetællere.

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Formanden snakkede begejstret om de mange fordele vi har, som have ejere i Bøgely, og nævnte specifikt muligheden for at overnatte hele sommeren, friheden til at bygge et hus af en størrelse man faktisk kan bo. Bilparkering ved sin have, jordens kvalitet, som er blandt det allerbedste i Jylland, billig haveleje, som er til at betale og som includerer kommunalt vand og renovation. Han opfordrede til at vi hjælper hinanden med at passe på den lille ”Perle” vi forvalter. Vi skal alle være opmærksomme på forhold der kan forbedre standarden for vedligehold . Bestyrelsen vil have skærpet opmærksomhed på klipning af hække og pasning af fællesarealer. Vi vil også være skarpere til at observere når en have er på vej til at forfalde og reagere tidligere og meget gerne før haven er i totalt forfald og huset ligner et håndværkertilbud. Bestyrelsen har haft møder med kommunen for at diskutere emnerne ”Indkørselsvejen” ”Engstykket” og ”De høje gran træer langs stamvejen”

Indkørselsvejen:
Vi ville gerne have kommunen til at erkende at vejen er forkert anlagt og til at deltage i vejens vedligehold. Kommunen argumenterede for at vejen er anlagt af Vejdirektoratet og at vedligehold er Bøgelys problem. Vejstykket er anlagt på kommunens jord og Bøgely skal principielt spørge kommunen hver gang vi vil foretage os noget med vejen. Forhandlingerne endte med en konklusion om, at vi gerne må lave vandafledningsspor i siderne af vejen. Vi må også gerne plante alle´ træer i begge sider og kommunen leverer 8 kbm. Grus til vejens vedligehold. Vi synes ikke at vi bliver behandlet helt fair af kommunen, men vi har alligevel besluttet i stedet at glæde os over at vi nu har – stort set frie hænder til at gøre hvad vi vil med vejen. Vi går i gang med arbejdet med vejen hurtigst muligt og venter kun på at det skal stoppe med regnen.

Engstykket
Engen er en del af det areal Bøgely har lejet af kommunen. Indtil 5015 havde Bøgely en aftale med en landmand om at han kunne afgræsse engstykket mod, at han slog græsset på fællesarealer i Bøgely. Denne aftale sluttede i april 2015, da kommunen selv lavede en aftale med landmanden om, at han kunne afgræsse engen uden nogen form for vederlag. Problemet der derved opstod var, at kommunen havde lejet det samme areal ud til 2 forskellige lejere og at Bøgely ikke længere fik slået græs. Kommunen har beklaget fejlen. Landmandens lejekontrakt, som udløber i april i år bliver ikke fornyet. Engen bliver aldrig til kolonihaver, som den oprindelig var tiltænkt. Grunden er at den er blevet til et såkaldt paragraf 3 område, som der er ret skrappe naturbeskyttelsesregler for. Men hvad skal vi så bruge den til? En mulighed kunne være at anlægge en Søpark, med en sø og en bæk, som ikke går som en lige snor langs skoven i landmandens skel og modtager udsivning af overskudskvælstof fra landmanden jorder, men slynger sig hen gennem engen. Det ville blive til et dejligt rekreativt område for havefolket i Bøgely. Tankerne blev nævnt for kommunen og man var ikke afvisende. Det er en forudsætning at financieringen kan ske med offentlige midler og arbejdet udføres af kommunen.

De høje gran træer:
Kommunen vil godt tynde ud i de høje gran træer langs stamvejen. Der blev udtrykt bekymring for om udtyndingen ville medføre øget trafikstøj. Bestyrelsen vil ved sit første møde diskutere problematikken.

Informationstavler:
Vi vil gerne have opslag fra haveejere, som har relation til haveforeningen. Indtil videre kan opslag afleveres i formandens postkasse ved have nr. 86. Bestyrelsen vil så sørge for at de bliver sat op og taget ned når de ikke længere er aktuelle. Vi overvejer at anbringe en postkasse ved informationstavlen til formålet.

Postkasser:
Hvis vi skal gøre os håb om at posten vil aflevere post ved haverne skal der være et tydeligt nummer på havelågen og evt. også på huset. Der skal selvfølgelig også være en postkasse i skel. Havenummer standerne ved vejene skal stå i den rigtige side af vejene og være læsbare. De enkelte vejlaug vil sørge for at skiltestanderne står rigtigt. Bestyrelsen sørger for at få fremstillet nye nummerlabels og at de bliver monteret.

Solgte haver:
Haverne 1 – 14 – 18 – 20 og 81 har fået nye ejere nr. 49 og 90 vil formentlig også skifte ejere i dette forår.

Hjemmeside og facebook:
Bøgely har igen en hjemmeside og haveejere har mulighed for at blive medlem af den lukkede gruppe HFBøgely på facebook. Morten Buchardt Steffensen, have nr. 40, er gruppe administrator og skal kontaktes hvis man ønsker at blive medlem af gruppen. Hjemmeside styres af Børge Bak Thygesen og har adressen www.hfboegely.dk Evt. opslag om havesalg kan sendes formandens mailadresse b.bakthygesen@gmail Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelse og vurderingsfolk for det arbejde der er udført til gavn for Bøgely. Takken gjalt ikke mindst Kim Møller, som ikke stiller op til genvalg.
 

Dagsordenens punkt 5. Regnskab ved kassereren.
Kasserer Erling Jensen gennemgik regnskabet punkt for punkt. Der er ballance mellem indtægter og udgifter, med et lille overskud. Regnskabet blev udleveret til alle mødedeltagere og efter gennemgang og enkelte opklarende spørgsmål godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 6. Budget ved Kassereren.
Kasserer Erling Jensen gennemgik budgettet for 2020. Vi skal bruge lidt flere penge på vedligehold, jævnfør bestyrelsens ambitioner om, at hæve den vedligeholdsmæssige standard. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet blev udleveret til alle mødedeltagere.

Dagsordenens punkt 7. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag til behandling.

Dagsordenens punkt 8.
Valg. Bestyrelse:
Børge Bak Thygesen have nr. 86 blev valgt til formand for 2 år. Erling Jensen er valgt til kasserer (Ikke på valg i år) Sara Jespersen have nr. 28 blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år Per Vestergaard have nr. 64 blev valgt til bestyrelsen for 1 år Pauli Råby have nr. 68 blev valgt til bestyrelsen for 1 år Anita Mikkelsen have nr. 36 blev valgt til bestyrelsessuppleant Rene Dohn Pedersen have nr. 65 blev valgt til bestyrelsessuppleant

Revisorer:
Per Stephensen have nr. 9 blev valgt til revisor
Stig Ankersen have nr. 29 blev valgt til revisor
Ilse Risager have nr. 30 blev valgt til revisor suppleant

Vurderingsmænd:
Stig Ankersen have nr. 29 blev valgt til vurderingsformand for 2 år
Sven O Nielsen have nr. 7 blev valgt til vurderingsmand for 1 år
Per Stephensen er valgt til vurderingsmand (Ikke på valg i år)
Ann Lund Wûrtz have nr. 8 blev valgt til vurderingssupleant for 1 år

Kredsrepræsentanter:
Stig Ankersen er kredsrepræsentant (Ikke på valg i år)
Per Vestergaard blev valg til kredsrepræsentant
Pauli Råby blev valgt til kredsrepræsentant
Lise Jensen have nr. 22 blev valgt til kredssuppleant
Ingelise Koppel have nr. 78 blev valgt til kredssuppleant

Dagsordenens punkt 9 eventuelt.
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for at få en busholdeplads tættere på Bøgely. Det tages op når den nye bestyrelse samles første gang.
Under dagsordenspunktet blev mange emner vendt. Her nævnt i vilkårlig rækkefølge. Lågerne ved indkørslen, vandforbrug, vandmålere, fælleshus, vandrørerenes tilstand, kørselshastighed på stamvejen, uønskede personer i kolonien. Der blev ikke besluttet eller konkluderet vedrørende emnerne.

Referent bbt