Bygge & ordensregler

Under henvisning tit overenskomst af 28 februar L969 mellem Silkeborg kommune og
Kolonihaveforbundet for Danmark samt Kolonihaveforbundets Silkeborg kreds' om leje af
havekoloni i Balle ( "Bøgely”) fastsættes herved følgende bestemmelser for benyttelsen:

§ 1.

På hver havelod må inden for de på planen viste 8 x 8 meter's arealer foretages bebyggelse.

På hver havelod må det bebyggede areal ikke overstige ialt 40 m 2. Havehuset skal placeres
inden for de på vedlagte plan viste byggeområder. Bebyggelsen skal udføres af nyt træ på
betonfundament eller på betonstolper, Der må ikke udføres kælder' men en mindre grube til opbevaring af madvarer kan tillades. Der må indrettes forskriftsmæssigt ildsted. Ingen
bygninger må være højere end 4 meter til tagrygning. Alle facader og tagflader skal holdes i
jordfarver.

Færdigopførte havehuse placeret i bestående kolonihaver i Silkeborg vil dog kunne flyttes til kolonihaveområdet i Balle.

Opførelse / opstilling af havehus kræver forudgået indhentning af tilladelse fra Silkeborg
kommune.

Det må dog max tage 2 år fra byggeriets start til afslutning og der underskrives en
aftalekontrakt hvornår byggeriet starter og forventet afsluttet Denne aftalekontrakt under-
skrives af medlemmet og haveforeningens formand, og i dennes fravær af næstformanden.

Derudover må der, med bestyrelsens godkendelse, opføres 10 m2 overdækket areal som en
åben overdækket terrasse. Bestyrelsen drager omsorg for, at fornøden naboorientering finder sted, forinden godkendelse meddeles.

Den åbne overdækkede terrasse skal holdes indenfor byggeområdet.

Ligeledes kan der, med bestyrelsens godkendelse, opstilles enten et redskabshus eller drivhus/legehus på max l0 n2, når byggehøjden er max. 2150 m'

  

Side 2 af 3

§ 2.

Sivbrønde fra køkkenafløb må ind til videre anvendes. Tilløb skal tilsluttes gennem en
nedløbsbrønd. Tilladelse til sivbrønde kan når som helst tilbagekaldes af Silkeborg kommune,
Hustanke  ( septiktanke og trikstanke ) må ikke anvendes. Vandkloset må ikke installeres.

På hver havelod må kun etableres kemisk kloset, der skal passes med fornøden væsketilførsel
m.v. Såfremt denne ordning efter Silkeborg kommunes skøn medfører fare for sundheden,
eller er genevoldende for omgivelserne, vil det blive pålagt kolonihavekredsen efter nærmere
. godkendelse af Silkeborg kommune at indrette fælles retirader i fornødent omfang, og sørge
for disses tømning eller at indrette kemisker klosetter med tømning i fæIIes tank og sørge for
dennes tømning

§ 3..

Inden bygning opføres skal godkendelse indhentes fra Silkeborg kommune med undtagelse af
det i § 1 nævnte drivhus eller åben overdækket terrasse, hvor godkendelse skal indhentes hos
bestyrelsen forinden arbejdet påbegyndes

§ 4.

Såfremt et havehus efter opførelsen eller senere fremtræder i en sådan stand at der efter
Silkeborg kommunes skøn frembyder utiltalende skue, vil det blive kolonihavekredsen pålagt
inden en given frist at sørge for at afhjælpe mangler eller sørge for, at huset helt bliver
fjernet

§ 5.

Havehuset må kun benyttes til natophold af kolonihavekredsens medlemmer og deres familier
i tiden fra I maj til 30 september, samt natophold i weekend og kortvarige ferieophold m.v..
Medlemmerne skal have fast bopæl anden steds i Silkeborg kommune.

§ 6.

Al jagt og brug af skydevåben af enhver art ( herunder luftbøsser og flitsbuer ) er forbudt i
havekolonien og de tilstødende fællearealer.

Løsgående hunde er forbudt

Såfremt dyr, krager - og skadeflokke volder skader på haverne, rettes henvendelse til
Silkeborg kommune, der da vil afgøre, om nedskydning er nødvendig, og foretage det
fornødne.

§ 7..

De græsbeklædte fællesarealer må benyttes til rekreative formål ( ophold, leg, boldspil m.v.)
af medlemmerne og deres familier.
På fællesareal må efter nærmere anvisning indrettes en bålplads.
 

Side 3 af 3

Parkering må kun finde sted på parkeringspladsen, og på den side af stamvejen, der er
beliggende nærmest læbæltet og Viborgvej.

Det er tilladt biler at køre på fællesarealerne for et foretage af og pålæsning ved ens have.
Der må ikke foretages nogen form for parkering på fællesarealerne. ( trailer m.v. ).

§ 8.

Træer, grene, kviste og haveaffald skal fjernes ved haveforeningens egen foranstaltning.

Afbrænding må ikke finde sted. Det gælder også for haveaffald i de enkelte haver.

Husholdningsaffald må kun afleveres i de opstillede containere der tømmes. Udgifter til
renovationsordning afholdes - jf. lejekontrakten af haveforeningen.

§ 9.

- Det er forbudt at henlægge affald af enhver art på fællesarealerne. Haveforeningen sørger for
tydelig opslag herom. Affald må ej heller henkastes i bækken

§ 10.

Haveforeningen sørger for pasning, renholdelse og vedligeholdelse af alle fællesarealer, veje
og parkeringspladserne. Foreningen uddelegere til de enkelte medlemmer vedr. den omtalte
pasning og renholdelse

Alle Ligusterhække skal klippes mindst 2 gange om året inden I juli og 15 oktober.
Caragenahækkene mellem haverne og fællesarealerne må kun vinterklippes

Vejudvidelsesarealer og afskærmningsbælter mellem Viborgvej og Haveforeningen renholdes
og vedligeholdes af Silkeborg kommune.

§ 11.

Påtaleretten, hvad angår nærværende bygge og ordensregler, titkommer Silkeborg byråd,
hvor anden påtaleberettiget ikke er nævnt.

§ 12.

Alle godkendelser af tegninger skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen, inden indsendelse til
Ejendomsafdelingen i Silkeborg kommune.